عکس: سیدمحسن پیامی

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084261_108.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084260_944.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084259_283.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084258_143.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084265_202.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084264_787.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084263_761.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084262_570.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084269_763.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084268_687.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084267_618.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084266_334.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084273_531.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084272_649.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084271_135.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084270_190.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084277_832.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084276_569.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084275_491.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084274_503.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084281_674.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084280_650.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/3/24/1084279_704.jpg

اشتراک این خبر در :