دلاوران بسیجی شهر دوراهک قله ی  احمد سلمان را زیر پا گذاشتند و پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را بر قله ی آن به اهتزاز درآوردن.
به گزارش خبرگزاری ایلیا ، گروهی ورزشکار متشکل از ۷ نفر در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ از شهر دوراهک جهت فتح بلندترین قله ی این شهر که در کوه احمد سلمان واقع شده است عازم این کوه شدند. این برنامه ی کوه نوردی از طرف حوزه ی جندالله شهر دوراهک در جهت ارتقاء آمادگی جسمانی بسیجیان برگزار شد .
بر اساس این گزارش اعضاء گروه کوه نوردی شهر دوراهک آقایان : زایر احمد دوراهکی ، سعید بردستانی ، جواد جاتوت ، حسین عالی، محمد رضا میرزایی ، رضا دوراهکی و صابر دوراهکی بوده که تصاویر زیر را برای سایت ایلیا ارسال نمودند.

شاعر خوش ذوق شهر دوراهک زایر احمد دوراهکی که خود نیز در این برنامه حضور داشت با سرودن این دو بیتی آن را تقدیم به کوه نوردان کرده است :

ای جوانان دلیر و شیر بیشه ی مردانگی            ای بسیجیان جان در کف آزادگی

فتح کردید کوه احمد سلمان را با اقتدار             نصب کردید پرچم ایران به رویش  با افتخار

http://s6.picofile.com/file/8237104368/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B8%DB%B1%DB%B0%DB%B4%DB%B7_HDR.jpg
http://s7.picofile.com/file/8237104626/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B8%DB%B2%DB%B1%DB%B5%DB%B2_HDR.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237104484/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B8%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B8.jpghttp://s6.picofile.com/file/8237104768/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B8%DB%B4%DB%B8%DB%B1%DB%B2_HDR.jpghttp://s6.picofile.com/file/8237104642/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B8%DB%B4%DB%B6%DB%B2%DB%B3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237104850/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B8%DB%B5%DB%B3%DB%B2%DB%B2_HDR.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237104800/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B8%DB%B5%DB%B2%DB%B4%DB%B9_HDR.jpg
http://s7.picofile.com/file/8237105026/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B5.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237105126/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B3.jpghttp://s6.picofile.com/file/8237105176/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B7.jpghttp://s6.picofile.com/file/8237104942/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B1.jpghttp://s6.picofile.com/file/8237105250/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B0%DB%B5%DB%B1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237105492/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B3%DB%B2%DB%B0%DB%B4.jpg
http://s6.picofile.com/file/8237105326/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B3%DB%B0%DB%B1%DB%B3.jpg
http://s6.picofile.com/file/8237105350/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B3%DB%B1%DB%B1%DB%B9.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237105418/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B3%DB%B1%DB%B5%DB%B6.jpghttp://s6.picofile.com/file/8237105984/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B3%DB%B3%DB%B0%DB%B0.jpghttp://s6.picofile.com/file/8237106292/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B3%DB%B5%DB%B2%DB%B7.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237106226/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B3%DB%B3%DB%B5%DB%B1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237106750/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B4%DB%B7%DB%B4%DB%B4.jpghttp://s6.picofile.com/file/8237106518/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B3%DB%B9%DB%B2%DB%B3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237106376/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B3%DB%B7%DB%B2%DB%B7.jpghttp://s6.picofile.com/file/8237106426/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B3%DB%B9%DB%B1%DB%B1.jpghttp://s6.picofile.com/file/8237106542/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B3%DB%B9%DB%B2%DB%B7.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237106684/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B4%DB%B2%DB%B4%DB%B4.jpghttp://s6.picofile.com/file/8237106726/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B4%DB%B3%DB%B1%DB%B3.jpghttp://s6.picofile.com/file/8237106876/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B5%DB%B0%DB%B1%DB%B9.jpghttp://s6.picofile.com/file/8237106834/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B7.jpg
http://s6.picofile.com/file/8237106818/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B9%DB%B4%DB%B9%DB%B3%DB%B5.jpghttp://s6.picofile.com/file/8237106892/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B5.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237106942/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B2%DB%B5%DB%B1.jpghttp://s6.picofile.com/file/8237106976/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B8.jpg
http://s7.picofile.com/file/8237108192/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B4%DB%B1.jpghttp://s6.picofile.com/file/8237108300/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B3%DB%B8.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237108418/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B1.jpghttp://s6.picofile.com/file/8237108334/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B7.jpghttp://s6.picofile.com/file/8237108500/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237108450/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B8.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237108242/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B3%DB%B5.jpg
http://s7.picofile.com/file/8237108568/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B1%DB%B2.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237108676/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B4%DB%B1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237108800/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B5%DB%B1%DB%B8.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237108734/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237109234/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B5.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237108984/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B6%DB%B2%DB%B0.jpghttp://s6.picofile.com/file/8237109284/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B1.jpg
http://s6.picofile.com/file/8237108876/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B7.jpghttp://s6.picofile.com/file/8237109676/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237109818/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B3%DB%B5%DB%B7.jpg
http://s7.picofile.com/file/8237110134/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B4%DB%B8.jpghttp://s7.picofile.com/file/8237110076/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B5%DB%B8.jpg

اشتراک این خبر در :